Právo obchodných spoločností – kompletný právny servis pre obchodné spoločnosti a družstvá – zakladanie spoločnosti, zmeny, zánik, likvidácia – elektronicky

Obchodné právo – vyhotovovanie obchodných zmlúv, právne analýzy, mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok a iné

Občianske právo – vyhotovovanie zmlúv, zastupovanie pred súdmi, poradenstvo, súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok a iné

Rodinné právo – zastupovanie v rozvodovom konaní, o vyporiadanie BSM, spory o výživné, úprava rodičovských práv a povinností k maloletému a iné

Konkurz a reštrukturalizácia – písanie návrhov a prihlášok

Pracovné právo – poradenstvo a zastupovanie zamestnávateľov, aj zamestnancov

Súdne a mimosúdne riešenie sporov

Zmluvy a dohody

Práva k nehnuteľnostiam – kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, záložné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena a iné

Správne právo

Trestné právo – zastupovanie poškodených, spisovanie trestných oznámení

Upomínacie konanie – vymáhanie pohľadávok cez elektronické upomínacie konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica

Exekučné konanie – vymáhanie pohľadávok cez elektronické exekučné konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica

Register partnerov verejného sektora – výkon oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora cez register PVS vedený Okresným súdom Žilina